Közgyűlés 2018 február 24

A szervezet neve: Balatonszepezdi ARANY HOROG Horgászegyesület

Jegyzőkönyv
1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Közgyűlés
2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra): 2018. február 24. 10.00 órakor

 1. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: dr. Táncsics Aladár, BBHSZ elnöke, akit
  Sándor László elnök úr külön köszöntött
  Jelenléti ív külön csatolva
  4.Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag közgyűlés
  esetében) két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak.
  Levezető elnök neve: Sándor Gyula
  Jegyzőkönyvvezető neve: Soós Csaba
  Jegyzőkönyv hitelesítők neve (közgyűlés esetén): Botos László és Kovács Jenő
  Szavazatszámláló bizottságra nem volt szükség.
 2. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára (33 fő)
  tekintettel megállapítja, hogy az ülés/közgyűlés a. határozatképes
  2018.02.24./1 Határozat: az ismételt Közgyűlés határozatképes, mert a tagságból 33 fő
  megjelent!
 3. Napirend
  Napirendi pontok:
 4. 2017 évi beszámoló és a pénzügyi beszámoló megvitatása / Sándor Gyula
 5. Felügyelő Bizottság jelentése / Sándor Gyula
 6. Fegyelmi Bizottság jelentése / Sándor Gyula
 7. 2018 évi tervek megvitatása / Sándor Gyula
 8. Határozathozatal az egyesületet érintő kérdésekben / Sándor Gyula
 9. Egyebek, tájékoztató, vegyes ügyek / Sándor Gyula
  A megjelentek a fenti napirendi pontokat nyílt szavazással egyhangúlag elfogadták.
  2018.02.24./2 Határozat: a közgyűlés a beterjesztett napirendet nyílt szavazással,
  egyhangúlag elfogadta.
  Sándor Gyula elnök úr tájékoztatta a Közgyűlést a Horgászegyesület 2017 évi munkájáról,
  kiemelve a megszervezett jó hangulatú rendezvényeket, a megtartott horgászversenyeket, a
  családi napot, hulladékgyűjtést, nádvágást. Az Egyesület 118 fővel végezte a 2017 évi
  munkáját, melyen felül 26 gyermek tagunk volt.
  Felhívta a figyelmet a szabályszerű horgászatra, a fogási naplók teljes és szabályszerű
  vezetésére, kitöltésére, majd a beszámoló elfogadását javasolta a Tagságnak.
  2018.02.24./3 Határozat: a közgyűlés a 2017 évről szóló beszámolót nyílt szavazással,
  egyhangúlag elfogadta.

2
Sándor Gyula elnök ismertette a Felügyelő bizottság jelentését, (az FB elnök más irányú
elfoglaltsága miatt nem volt jelen) mely szerint az Egyesület vezetése az Alapszabálynak
megfelelően, eredményesen gazdálkodott. Az elnök úr kérte a tagságot, hogy fogadja el az FB
jelentését!
2018.02.24./4 Határozat: a közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését nyílt szavazással,
egyhangúlag elfogadta.
Sándor Gyula elnök tájékoztatott, hogy a 2017-es évben 6 tagtársunk kilépett az Egyesületből,
míg 8 korábbi tagot, a tagdíj nem fizetése miatt ki kellett zárni az Egyesületből. Egyéb ügye,
feladata a Fegyelmi Bizottságnak nem volt. Javasolta a tájékoztató elfogadását!
2018.02.24./5 Határozat: a közgyűlés a Fegyelmi Bizottság jelentését nyílt szavazással,
egyhangúlag elfogadta.
Sándor Gyula elnök úr felolvasta a Soós Gábor elnökhelyettes ( kórházi kezelés alatt áll) által
készített 2018 évi tervjavaslatot, majd feltette szavazásra a kérdést, a tagság elfogadja-e a
2018 évi tervet?!
2018.02.24./6 Határozat: a közgyűlés a 2018 évi gazdálkodási tervet nyílt szavazással,
egyhangúlag elfogadta.
Sándor Gyula elnök tájékoztatást adott a horgászjegyek forgalmazásáról, a 2018 évi díjakról,
a szabály változásokról. Javasolta, hogy a Horgászegyesület csak a tagságának árusítson éves
területi engedélyt és ettől az évtől ne árusítson rövidebb időszakra szóló területi jegyeket.
2018.02.24./7 Határozat: a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta, hogy 2018
évtől az Egyesület csak a tagságának árusítson éves területi jegyet.
Az elnök úr az emelkedő adminisztrációs költségek, az elektronikus ügyintézés költségei
miatt javasolta, hogy 2019 évtől a tagsági díj ( mely az Egyesület egyetlen bevételi forrása ) a
jelenlegi 2.000 Ft-ról 3.000 Ft-ra emeljük fel, majd kérte a jelenlévők döntését.
2018.02.24./8 Határozat: a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta, hogy 2019-
től az éves tagdíj 3.000 Ft-ban kerüljön megállapításra!
Sándor Gyula elnők tájékoztatta a Közgyűlésen résztvevőket, hogy sikeres volt az
adóhatóságnál a regisztrációnk, így van lehetőség a személyi jövedelemadó 1%-nak a
felajánlására Egyesületünk részére, egyben kérte a tagtársainkat, hogy akinek van erre
lehetősége, ezzel is támogassa az Egyesületet!
Az elnök úr a 2018 évi tervben szereplő számítógép vagy laptop beszerzését feltétlenül
szükségesnek tartja, mivel a horgász jegyek kiadása és a kommunikáció is egyre inkább
elektronikus útra terelődik. Tagtársaink ¾ részét már E Mail üzenetekkel tudjuk elérni.
A tagság egyetértett ezzel és Szabó András pártoló tag valamint Kupi Kálmán tagtársunk 50-
50.000 Ft-ot ajánlott fel erre a célra.
A Közgyűlés nagy örömmel és köszönettel fogadta a felajánlásokat!
Sándor Gyula elnök úr felvetette, hogy azok részére, akik hibásan vagy hiányosan töltik ki a
fogási naplót 500 Ft-ot kelljen fizetniük. A Közgyűlés egyetértett ezzel a javaslattal!
2018.02.24./9 Határozat: a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta, hogy a
hibás, hiányos fogási naplót leadó horgásztársak 500 Ft-ot fizessenek a naplójuk szabályos
kitöltéséért!

3
Sándor Gyula elnök javasolta, hogy a gyermekek horgászversenyét a felnőttektől külön
tartsuk meg, melynek időpontjára május 19.-ét javasolta.
2018.02.24./10 Határozat: a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta, hogy a
gyermekek horgász versenye május 19.-én legyen, külön a felnőttektől.
Az elnök úr egy kikötő létesítéséhez egy előkészítő bizottság felállítását javasolta, melybe
tagnak Kupi Kálmánt, dr, Németh Pétert, Szabó Andrást és magát javasolta.
2018.02.24./11 Határozat: a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta, hogy a
kikötő előkészítése érdekében a Horgászegyesület egy bizottságot állítson fel, melynek tagjai:
Kupi Kálmán, dr, Németh Péter, Szabó András és Sándor Gyula.
Az elnök úr ismertette az alábbi program időpontokat:

 • szemétgyűjtés: május 13
 • felnőtt horgászverseny: május 12
 • gyermek és ifjúsági horgászverseny: május 19
 • családi nap: június 23.
 • halászlé főző verseny: július, a községi rendezvény szerint
 • pontyfogó verseny 24 órás: szeptember 29-30
  dr. Táncsics Aladás, a BBHSZ elnöket tájékoztatást adott a 2018-as évre érvényes szabály és
  jogszabály változásokról, a Szövetség törekvéseiről és a tapasztalataikról.
  Sándor Gyula elnök úr külön kiemelten megköszönte Töreki Gyula folyamatos segítségét,
  valamint a balatonszepezdi Önkormányzat, a Halker Kft., a BBHSZ, a Cseh családi pincészet,
  Szabó András pártoló tag, Balázs Ferenc, Hoffer Gábor, Botos László, Mészáros Béla aktív,
  segítő közreműködését az Egyesületünk támogatása érdekében végzett munkájukat!
  Egyéb kérdés, javaslat nem merült fel, így az elnök úr megköszönte a tagság részvételét és a
  Közgyűlést bezárta!
  Kelt: Balatonszepezd, 2018. február 24.